Handelsbetingelser

Kontraktvilkår indgået med Danish Matters (CVR.nr. 29279187)

Kursuskontrakten og nedenstående vilkår udgør alene aftalen mellem parterne. Disse vilkår går således også forud for eventuelle bestemmelser i kundens ordre/accept, herunder kundens eventuelle almindelige bestemmelser, som alene er gældende, hvis dette udtrykkeligt er aftalt.

 

1. Kursustype og -indhold

Den aftalte kursustypes indhold er nærmere beskrevet i vedlagte standarddokument. Ret til mindre ændringer i indholdet forbeholdes, dog må kvaliteten og kursets helhed ikke ændre karakter uden kundens accept. Alle kurser er private kurser, som ikke afsluttes med nogen officiel eksamen. Hvis kursisten ønsker det, kan denne modtage et internt sprogcertifikat. Kursistens tilmelding til eventuelle officielle eksaminer sker på eget initiativ/ved egen registreting og for egen regning.

 

2. Aflysninger

Aflyser kunden efter kl. 12.00 dagen før aftalt mødegang skal honorar for den aflyste mødegang betales (dog uden kørselstillæg), idet denne gælder som afholdt undervisning.
Hvis Danish Matters aflyser en mødegang tilbydes erstatningstid svarende til den aflyste. Hver påbegyndt lektion udover den aftalte faktureres som en ny lektion.
Såfremt kunden gentagne gange aflyser, forbeholdes det at gøre misligholdelsesbeføjeler gældende efter dansk rets almindelige regler, herunder at afgive påkrav og ved efterfølgende aflysning ophæve kontrakten.
Aflysninger kan medføre udskydelse af det samlede kursusforløbs sluttidspunkt.
Annullering af bestilt kursus skal ske senest 14 dage før kursusstart. Annulleres et kursus efter fristens udløb skal fuld betaling falde dog med modregning af sparede kørselstillæg og evt. ikke indkøbt/trykt undervisningsmateriale.

 

3. Priser

Danish Matters’ kurser er som udgangspunkt eksklusive moms, gebyrer, told, afgifter o.lign. gældende for erhvervsdrivende og inklusive moms mv. gældende for privatpersoner, idet undervisning til forbrugere som udgangspunkt er momsfri.

Der tages forbehold for uforudsete prisstigninger, som Danish Matters ikke med rimelighed har kunnet påregne, herunder f.eks. prisstigning på undervisningsmateriale, væsentlige stigninger i transportudgifter o.lign.

Der tages forbehold for sammentællingsfejl i den samlede kursuspris i kursuskontrakten, idet det er de enkelte anførte priser, der er gældende.

Danish Matters forbeholder sig ret til at opkræve ekstra betaling for omfattende ekstra arbejde i form af studie af kursistens arbejdsområde eller ved gennemlæsning og retning af tekster af større omfang.

 

4. Betaling

Betaling forfalder og skal ske senest 10 dage fra fakturaudstedelse og altid før kursets begyndelse. Ved for sen betaling kan Danish Matters kræve rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned for erhvervsdrivende og med rentelovens sats for forbrugere.

Danish Matters kan endvidere kræve gebyrer mv. efter rentelovens regler.

 

5. Rettigheder

Danish Matters har samtlige immaterielle rettigheder, herunder bl.a. jf. Markedsføringsloven og ophavsretsloven til det undervisningsmateriale, der udarbejdes af Danish Matters, og som udleveres til kursisterne. Kunden påtager sig at orientere kursisterne herom, og kunden hæfter for ethvert misbrug af materialet eller overtrædelse af Danish Matters’ rettigheder til materialet, som kursisterne måtte foretage.

 

6. Tavshedspligt

Danish Matters har tavshedspligt med hensyn til hvad de erfarer af fortrolig/følsom information i forhold til kunden og kursisterne, både i forbindelse med indgåelse af en kursuskontrakt og i forbindelse med et kursusforløb.

 

7. Mangler og reklamation

Klager over mangelfuldhed eller fejlagtig undervisning skal meddeles Danish Matters straks manglen/fejlen konstateres og senest ved arbejdstids ophør 2 hverdage efter den pågældende mødegang. Ved for sen reklamation bortfalder kundens mangelsbeføjelser, ligesom forholdet ikke senere kan påberåbes som støtte for gentagelsestilfælde.

Danish Matters vil straks efter modtagelsen af en rettidig reklamation undersøge forholdet og uden ugrundet ophold meddele kunden sin stillingtagen til reklamationen, herunder om der kan tilbydes nogen form for kompensation eller afslag, idet dette dog som udgangspunkt kræver, at der lides et tab hos kunden.

Ved gentagne fejl og mangler kan kunden afgive skriftligt påkrav og ved efterfølgende gentagelse af den/de samme fejl eller mangler i undervisning kan kunden skriftligt kræve kurset afsluttet med tilbagebetaling af tilgodehavende.

Kunden accepterer, at et bestilt kursusforløb ikke kan ophæves eller annulleres senere end 14 dage før kursusstart, men at der ved fejl eller mangler som nævnt ovenfor alene kan kræves afbrydelse af kursus.

 

7.1 Ansvarsfraskrivelse

Danish Matters fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til al tilegnet viden i undervisningsøjemed, som kursisten gør brug af uden for Danish Matters’ undervisningsforløb.

 

8. Tvister og lovvalg

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal behandles ved Retten i Frederikssund i første instans.